Algemene voorwaarden

Wanneer je gebruik maakt van Theatermarkt ga je akkoord met een aantal spelregels, waarmee we ons platform voor iedereen een fijne omgeving maken. Lees ze dus goed door.

Geplaatst: 1 oktober 2020

1. Algemene bepalingen

1.1 Welkom

Welkom op www.theatermarkt.nl (de “Website”) en bedankt voor je bezoek.

Deze voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website, op alle diensten die door Theatermarkt (“we”, “wij”, “ons” of “onze”) worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Theatermarkt aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. Door het bezoeken van de Website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. We raden iedereen die gebruik maakt van onze Website of diensten (een “Gebruiker”) aan om deze Algemene Voorwaarden vooraf te lezen.

De Website kent drie types Gebruiker:

 • een “Aanbieder” kan op de Website producten (een “Item”) aanbieden, tegen afsluiting van een abonnement met Theatermarkt;
 • een “Zoeker” kan op de Website gratis het aanbod aan Items doorzoeken, Items bekijken en contact opnemen met Aanbieders;
 • een “Adverteerder” kan op de Website banners (een “Advertentie”) laten plaatsen, tegen betaling aan Theatermarkt.

Een Gebruiker kan afhankelijk van de gebruikte diensten al dan niet gelijktijdig zowel Zoeker, als Aanbieder, als Adverteerder zijn.

Theatermarkt is een platform waar een Aanbieder Items kan plaatsen en een Zoeker deze Items kan bekijken. Theatermarkt is géén partij bij de overeenkomst die tussen een Aanbieder en een Zoeker tot stand komt. Contact tussen Gebruikers, inclusief een mogelijke transactie (huur/verhuur of koop/verkoop) vindt plaats buiten de Website om. Aanbieders en Zoekers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

1.2 Bescherming van je privacy

In ons Privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens en hoe we je privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt.

1.3 Minderjarigen

De diensten van Theatermarkt zijn alleen toegankelijk voor minderjarige Gebruikers als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

1.4 Niet toegestaan gebruik van de Website

Het is de Gebruiker niet toegestaan om bedrijfs- of persoonsgegevens van Gebruikers die een Item plaatsen op de Website (“Aanbieders”) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Aanbieders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen van Aanbieders op de Website niet tekstueel weergegeven. Bij interesse in een Item dient een Zoeker op de knop ‘Neem contact op’ te klikken, waarna het mailprogramma van de Zoeker wordt geopend, waarin een standaardmail aan de Aanbieder wordt opgesteld en kan worden verzonden.

Kom je illegale of inbreuk makende Items, beledigende inhoud of andere problemen tegen op onze Website? Dan verzoeken wij je om contact op te nemen, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat Theatermarkt zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Wanneer wij van mening zijn dat een Gebruiker zich niet houdt aan de wet en/of deze Algemene Voorwaarden en/of de Privacybeleid of op onredelijke wijze gebruik maakt van onze Website, dan kunnen wij desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Theatermarkt of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken, zonder restitutie van het eventueel door Gebruiker betaalde bedrag.

Theatermarkt kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kunnen wij binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Lees hierover meer in ons Privacybeleid.

1.5 We geven geen garantie

Wij kunnen niet garanderen dat onze Website en diensten altijd zullen voldoen aan de verwachtingen van Gebruikers. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en cijfers op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

1.6 Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan is, sluiten wij aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

 1. het gebruik van de diensten van Theatermarkt;
 2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 3. onjuiste informatie op de Website;
 4. het gebruik van gehuurde/gekochte producten via de Website; of
 5. wijzigingen in de diensten van Theatermarkt of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Theatermarkt heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

1.7 Wijzigingen van de Website en diensten

Theatermarkt kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij streven ernaar om dergelijke wijzigingen binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

1.8 Websites en diensten van derden

Onze Website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of banners). Theatermarkt heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud of (privacy)regels van deze websites. Wanneer je vragen hebt over regels van websites van derden, dan verwijzen we je graag naar hun desbetreffende websites.

1.9 Klachten

Heb je een klacht over Theatermarkt? Dien deze dan zo volledig en duidelijk omschreven mogelijk in via ons contactformulier. We zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen we binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

1.10 Overige bepalingen

Theatermarkt is een handelsnaam van CatchCode, gevestigd aan Ridderzaal 66, 5653 RD te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71059288.

Theatermarkt kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. We zullen ernaar streven om zulke wijzigingen binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. Wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat Gebruikers na de wijziging opnieuw van onze Website en/of diensten gebruik hebben gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Wanneer wij een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Theatermarkt zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Theatermarkt (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Items of Advertenties) kunnen worden gericht aan Theatermarkt, Ridderzaal 66, 5653 RD te Eindhoven. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

 

2. Items zoeken op de Website

2.1 Gratis zoeken

Het doorzoeken van de Website via de zoekbalk en uitgebreide filtermogelijkheden, het bekijken van detailpagina’s van Items en het via e-mail contact opnemen met Aanbieders is gratis voor Gebruikers en vereist geen registratie of het aanmaken van een account.

2.2 Favoriete Items opslaan

Zoekers kunnen gratis een zoekaccount aanmaken, waarmee favoriete Items kunnen worden opgeslagen en snel worden teruggevonden.

 

3. Items aanbieden op de Website

3.1 Betaald aanbieden

Gebruikers kunnen Aanbieder worden na afsluiting van een jaarabonnement, welke vóór ingang – of voor afloop van een eventueel aangeboden gratis proefperiode – middels factuur aan Theatermarkt dient te worden voldaan. Er zijn verschillende abonnementen beschikbaar, met verschillende functionaliteiten voor verschillende prijzen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen abonnementen voor verenigingen en stichtingen en abonnementen voor verhuurbedrijven en andere commerciële partijen. Na afsluiting van een abonnement wordt door Theatermarkt een aanbiedersaccount voor de Aanbieder aangemaakt.

Jaarabonnementen worden bij afloop automatisch verlengd, steeds voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij minimaal 28 dagen van te voren door de Aanbieder via e-mail aan Theatermarkt opgezegd. Minimaal 28 dagen voor afloop van een lopend abonnement ontvangen Aanbieders een nieuwe factuur, die binnen 28 dagen dient te worden voldaan. Zegt een Aanbieder het abonnement op of wordt de nieuwe factuur niet voldaan, dan wordt het aanbiedersaccount van de Aanbieder na afloop van de abonnementsperiode op inactief gezet en worden de Items van de Aanbieder niet langer op de Website getoond.

Wenst een Aanbieder tijdens een lopende abonnementsperiode over te stappen van een goedkoper naar een duurder abonnement, dan gaat het nieuwe abonnement direct voor een nieuwe periode van één jaar in, maar wordt het niet gebruikte bedrag van het lopende abonnement in mindering gebracht op de factuur voor het nieuwe abonnement. Overstappen van een duurder naar een goedkoper abonnement is pas mogelijk na afloop van de lopende abonnementsperiode.

Theatermarkt kan de inhoud en prijzen van abonnementen voor Aanbieders te allen tijde wijzigen. Dit zal steeds gebeuren met ingang van het eerstvolgende jaarabonnement. Wij streven ernaar om dergelijke wijzigingen binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de afloop van de abonnementsperiode aan te kondigen.

3.2 Regels voor de inhoud van Items

Items die door een Aanbieder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande regels te voldoen:

 1. In ieder Item mag maar één concreet product worden aangeboden (uitgezonderd Items in de categorie ‘Complete decors’);
 2. Elke titel, tekst, afbeelding, categorie en eigenschap van een Item dient een juist en helder beeld van het aangeboden product te geven en mag niet misleidend of onjuist zijn;
 3. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Items op de Website online te hebben staan, of om hetzelfde product in meer dan één Item tegelijk op de Website aan te bieden;
 4. Het is niet toegestaan een Item te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, organisatie of productie;
 5. Een Item mag geen discriminerende, pornografische, politieke, beledigende, bedreigende en/of opruiende inhoud bevatten;
 6. Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden;
 7. Het is niet toegestaan om een product in een Item op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals auteursrechten, merkrechten of modelrechten van een andere partij, zonder toestemming van die andere partij.

Wanneer wij van mening zijn dat bepaalde Items van een Aanbieder niet voldoen aan deze regels of om andere reden niet passend zijn voor vertoning op de Website, dan kunnen wij de inhoud van desbetreffende Items wijzigen, desbetreffende Items in zijn geheel van de Website verwijderen of de Aanbieder uitsluiten van de diensten van Theatermarkt, zonder restitutie van het eventueel door Aanbieder betaalde bedrag.

3.3 Gebruik van Items voor publiciteitsdoeleinden

Theatermarkt kan Items en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Item of een gedeelte daarvan kan worden gebruikt voor gebruik in publicaties op social media, websites van derden en in gedrukte media.

 

4. Adverteren op de Website

Adverteerders kunnen tegen betaling aan Theatermarkt banners (“Advertenties”) laten tonen op de Website. Advertenties kunnen in verschillende formaten en locaties op de Website worden getoond en kunnen worden afgewisseld met advertenties uit het Google Display Network. Lees hier meer over adverteren of bekijk hieronder een voorbeeld van een Advertentie: